راههای ارتباطی

آدرس شفق دانا

دفتر مرکزی:

شهرک صنعتی هشتگرد ،فاز 3
خیابان بنفشه 2002177791000

info@shafaghdana.comآدرس کارخانه :
شهرک صنعتی هشتگرد ،فاز 3 ،خیابان بنفشه 20


02177791000

 
آدرس دفتر مرکزی

02177791000


البرز ،شهرک صنعتی هشتگرد ،فاز 3 ،خیابان بنفشه 20
همه روزه هستیم به جز جمعه ها
استخدامی