تجهیزات تولیدی

Production Equipment

  • 32عدد :دستگاه تزریق افقی
  • 14عدد :دستگاه تزریق عمودی
  • 2عدد دستگاه گرانول ساز
  • ردیف Name تعداد ظرفیت 1 ماشین تزریق 58 T 9 2 ماشین تزریق 86 T 7 3 ماشین تزریق 120 T 6 4 ماشین تزریق 160 T 5 5 ماشین تزریق 250 T 2 6 ماشین تزریق 260 T 1 7 ماشین تزریق 320 T 2 8 -دستگاه اکسترود 2 9 -گرانول ساز 2 10 -پرس ضربه ای 4 11 -استامپ 9 12 -جوش اولتراسونیک 7 13 -دستگاه برش چسب 2 14 -نایلون نایلون ساز 2 15 قالب های تزریق 850

ف Name تعداد ظرفیت 1 ماشین تزریق 58 T 9 2 ماشین تزریق 86 T 7 3 ماشین تزریق 120 T 6 4 ماشین تزریق 160 T 5 5 ماشین تزریق 250 T 2 6 ماشین تزریق 260 T 1 7 ماشین تزریق 320 T 2 8 -دستگاه اکسترود 2 9 -گرانول ساز 2 10 -پرس ضربه ای 4 11 -استامپ 9 12 -جوش اولتراسونیک 7 13 -دستگاه برش چسب 2 14 -نایلون نایلون ساز 2 15 قالب های تزریق 850

استخدامی